Raça bovina Mertolenga, 1998
Raça bovina Mertolenga, 1998
Fonte/Autor: Nuno Carolino