Raça bovina Mertolenga, 1989
Raça bovina Mertolenga, 1989
Fonte/Autor: Nuno Carolino