Raça bovina Mertolenga, 1985
Raça bovina Mertolenga, 1985
Fonte/Autor: Nuno Carolino